Czynności Notarialne

Zakres usług notarialnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku art. 79 Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii.