Opłaty i Dokumenty

Opłaty notarialne

Notariusz za dokonane czynności notarialne pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Jednocześnie jeżeli za tym przemawia charakter czynności, notariusz na podstawie odrębnych ustaw pobiera inne opłaty i przekazuje je na konto stosownych instytucji państwowych.

 • Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i pobierany należny podatek wpłaca na rachunek Urzędu Skarbowego.
 • Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn i pobierany należny podatek wpłaca na rachunek Urzędu Skarbowego.
 • Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, notariusz pobiera należne opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazuje na rachunek Sądu Rejonowego właściwego do rozpoznania wniosku o wpis.

Dokumenty

Zachęcamy do kontaktu osobistego w siedzibie kancelarii, telefonicznie lub mailowo celem omówienia i wstępnego określenia potrzebnych dokumentów do sporządzenia określonej czynności notarialnej.

Po dostarczeniu dokumentów zostaną one poddane weryfikacji i analizie prawnej. Jeśli przedstawiona dokumentacja będzie kompletna, wyznaczymy termin spotkania na odczytanie i podpisanie aktu notarialnego.

Informacje zmierzające do czynności notarialnej, w tym potrzebnych dokumentów, udzielane są bezpłatnie.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z podstawowymi informacjami, jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia określonej czynności notarialnej.

 1. Sprzedaż

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Z ZAŁOŻONĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • aktualny numer księgi wieczystej lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (np. w wypadku odłączenia części działki i założenia nowej księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja zatwierdzająca podział (w przypadku podziału nieruchomości),
 • mapa z projektem podziału nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku działki zabudowanej zaświadczenie o tym, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 w zw. z art. 9 i 10 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, zastrzegającą prawo pierwokupu na rzecz gminy; ani też nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką/hipotekami, należy przedstawić zaświadczenie wydane przez Wierzyciela (np. Bank) o aktualnym stanie zadłużenia.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BEZ ZAŁOŻONEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ:

 • akt własności ziemi, w innym przypadku prawomocne postanowienie Sądu w przedmiocie zasiedzenia lub inny dokument stwierdzający własność,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja zatwierdzająca podział (w przypadku podziału nieruchomości),
 • mapa z projektem podziału nieruchomości,
 • w przypadku działki zabudowanej zaświadczenie o tym, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 w zw. z art. 9 i 10 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, zastrzegającą prawo pierwokupu na rzecz gminy; ani też nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z informacją o niezaleganiu z płatnością opłat eksploatacyjnych,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, taka jak przydział, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu,
 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest prowadzona księga wieczysta, to aktualny numer księgi wieczystej lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

SPRZEDAŻ LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

 • aktualny numer księgi wieczystej lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie, że lokal jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni o niezaleganiu za przedmiotowy lokal,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką/hipotekami, należy przedstawić zaświadczenie wydane przez Wierzyciela (np. Bank) o aktualnym stanie zadłużenia.
 1. Darowizna

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Z ZAŁOŻONĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • aktualny numer księgi wieczystej lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (np. w wypadku odłączenia części działki i założenia nowej księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja zatwierdzająca podział (w przypadku podziału nieruchomości),
 • mapa z projektem podziału nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku działki zabudowanej zaświadczenie o tym, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 w zw. z art. 9 i 10 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, zastrzegającą prawo pierwokupu na rzecz gminy; ani też nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką/hipotekami, należy przedstawić zaświadczenie wydane przez Wierzyciela (np. Bank) o aktualnym stanie zadłużenia.

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BEZ ZAŁOŻONEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ:

 • akt własności ziemi, w innym przypadku prawomocne postanowienie Sądu w przedmiocie zasiedzenia lub inny dokument stwierdzający własność,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja zatwierdzająca podział (w przypadku podziału nieruchomości),
 • mapa z projektem podziału nieruchomości,
 • w przypadku działki zabudowanej zaświadczenie o tym, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 w zw. z art. 9 i 10 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, zastrzegającą prawo pierwokupu na rzecz gminy; ani też nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z informacją o niezaleganiu z płatnością opłat eksploatacyjnych,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, taka jak przydział, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu,
 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest prowadzona księga wieczysta, to aktualny numer księgi wieczystej lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

 • aktualny numer księgi wieczystej lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny lub innej umowy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie że lokal jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni o nie zaleganiu za przedmiotowy lokal
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką/hipotekami, należy przedstawić zaświadczenie wydane przez Wierzyciela (np. Bank) o aktualnym stanie zadłużenia.
 1. Testament
 • dane osoby sporządzającej testament, takie jak imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 • dane osoby powoływanej w testamencie – imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
 • w przypadku, gdy spadkodawca zamierza przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość, również informacje dotyczące tej nieruchomości, takie jak numer księgi wieczystej.
 1. Pełnomocnictwo
 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwo, takie jak imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 • dane pełnomocnika imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
 • zakres pełnomocnictwa, np. do sprzedaży nieruchomości – numer księgi wieczystej jeżeli jest prowadzona, do reprezentowania przed Sądem to informacja w jakiej sprawie, a jeśli już toczy się postępowanie, to sygnatura sprawy.
 1. Akt Poświadczenia Dziedziczenia
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament, jeżeli został sporządzony przez spadkodawcę,
 • zaświadczenie o numerze Pesel spadkodawcy,
 • dane spadkobierców imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 • skrócone akty urodzenia lub małżeństwa w przypadku kobiet, które wyszły za mąż,
 • jeżeli spadkobierca był ujawniony jako właściciel w księdze wieczystej, to numer księgi wieczystej.
 1. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacja o ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy,
 • testament, jeżeli został sporządzony przez spadkodawcę
 • dane spadkobierców – imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania,
 • dane stawającego – imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres zamieszkania.
 1. Umowy majątkowe małżeńskie
 • przed zawarciem małżeństwa – dane stron: imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres zamieszkania oraz informacja o planowanej dacie zawarcia związku małżeńskiego,
 • po zawarciu małżeństwa – dane stron imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres zamieszkania oraz skrócony odpis aktu małżeństwa.
 1. Spółki

Spółki handlowe:

 • dane wspólników – imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 • nazwa spółki, siedziba spółki, przedmiot działalności spółki zgodnie z obowiązującym PKD, wartość kapitału zakładowego spółki, sposób reprezentacji spółki oraz dodatkowe zapisy zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółki cywilne:

 • dane wspólników– imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 • nazwa spółki, siedziba spółki, przedmiot działalności spółki zgodnie z obowiązującym PKD, wartość wkładów wnoszonych przez wspólników, sposób reprezentacji spółki oraz dodatkowe zapisy zgodne z przepisami kodeksu cywilnego

 

Linki:

Izba Notarialna w Warszawie – www.notariusze.waw.pl

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej – www.rejent.com.pl

KRN – www.krn.org.pl

Księgi wieczyste – https://ekw.ms.gov.pl

KRS – https://ems.ms.gov.pl